Matematik Öğrenme Güçlükleri

Etiketler :
Matematik Öğrenme Güçlüklerinin Giderilmesi hususunda yapılan çalışmalar güçlüklerin belirlenmesi türündeki çalışmalara nazaran oldukça az olduğu gözlenmiştir.Woerner (1980: i), çalışmasında lise öğrencilerinin kesirleri toplarken yaptıkları hataları tespit edip giderme işleminde bilgisayar teknolojisininkullanımını araştırmıştır. Çalışma, kesirlerde toplama işleminde yapılan hatalar için bilgisayar tabanlı tespit sistemi geliştirme ve bu sistemin etkinli-ğini değerlendirmeyi içermektedir. Kesirleri toplama işleminde öğrencilerin karşılaştıkları güçlükleri analiz etmek için Basic programlama dilinin kullanıldığı bir bilgisayar programı yazılmıştır. Öğrencilerin cevaplarını değerlendiren bu bilgisayar programı, hataları özel kategorilere ayırmıştır. Çalışmanın sonuçları, bilgisayarın tespit amaçlı kullanılabilirliğini desteklemektedir. Ayrıca Woerner bu çalışmada, bilgisayarın lise öğrencilerinin kesir-lerde toplama işlemindeki öğrenme güçlüklerini belirleyip bu güçlüklerigidermek için etkili bir şekilde kullanılabileceği sonucuna varmıştır.
Harel (1989: 139, 140, 147), çalışmasında öğrencilerin lineer cebirdeki temel kavramlarla ilgili sahip oldukları öğrenme güçlüklerinin nedenleri ve onları gidermek için nasıl bir program dizayn edilmesi gerektiği üzerinde durmuştur. Bu güçlüklerin nedenlerinden birincisinin kavramların soyut yapılar olduğu, ikincisinin uygulama alanlarının öğrenciler için alışılmışın dışında olduğu ve üçüncüsünün de çoğu öğrencinin henüz ispat ve aksiyomatik metotları bilmeyişi olarak ifade etmiştir.
Ayrıca Harel, öğren-me güçlüklerini gidermede görselleştirmenin öneminden bahsederek, lineer cebirdeki temel kavramların geometriksel olarak gösterilmediği, yani gör-selleştirme yapılmadığında öğrencilerin bu kavramları öğrenmede güçlükler yaşayacaklarını ifade etmiştir.
Lise matematik öğretmenleri ile işbirliği içinde yürüttükleri matematiksel öğrenme güçlüklerinin giderilmesi isimli çalışmalarını Yusof vd. (1999:Enver Tatar & Ramazan Dikici 376, 377, 378),

(1) öğrenme güçlüklerinin incelenmesi, (2) kavram gelişimi,(3) alternatif stratejiler ve (4) sınıf içi uygulama şeklinde dört safhada ger-çekleştirmişlerdir. Yine aynı çalışmada, lise öğretmenleri ile yaptıkları işbir-liği sonucunda bazı öğretmenlerin belli konuların (logaritma, fonksiyonlar, eşitsizlikler, olasılık, matris ve eğri altındaki alan) öğretiminde güçlük yaşa-dıklarını ortaya çıkarmışlardır. Çalışmada, birlikte çalıştıkları lise öğretmenlerine alternatif öğretim (materyal kullanımı, vb) ve problem çözme stratejileri gibi tavsiyelerde bulunduklarını ifade etmişlerdir. Bu durumda öğrencilerin öğrenme güçlüklerinde gözle görülür bir oranda azalma olduğu tespitedilmiştir.
Öğretim elemanı olarak girdiği lineer cebir derslerindeki kişisel dene-yimlerinden yola çıkarak hazırladığı çalışmanın ilk aşamasında Haddad(1999: iii, 6, 20, 187), lineer cebir öğrenmede öğrencilerin güçlüklerini; lineer cebirin doğası, lineer cebirin öğretimi ve öğrencilerin lineer cebirin nasıl öğrendiği şeklinde üç farklı perspektiften ele almıştır.
Öğrencilerin lineer cebirde öğrenme güçlüğü yaşamalarının temel nedenleri, dersin soyut olma-sına karşın öğrencilerin yeterince soyut düşünmemeleri, lineer cebirin aksiyomatik bir karakterde olması ve öğrencilerin yetersiz bir matematik temeline sahip olmaları şeklinde sıralanmıştır. İkinci aşamada ise lineer cebirin öğrenimi ve öğretimindeki güçlükleri göz önünde bulundurup buna göre bir matematiksel yazılımı (Cabri) kullanmıştır. Bu yazılım ile lineer cebirin belli konularını sunmada alternatif bir yolu test etmek için bir araş-tırma projesi uygulamıştır. Elde edilen bulgular farklı açılardan yorumlanmıştır.
Matematik Eğitiminde Öğrenme Güçlükleri sonuç ve önerileri;Araştırmada genel olarak matematikteki öğrenme güçlüklerinin;
(1)uygulanan matematik öğretimindeki eksiklik,
(2) konuların soyutluluğu(soyut oluşuna karşın öğrencilerin yeterince soyut düşünememeleri),
(3)sözel ifadeleri yorumlayamama ve
(4) öğrencilerin hazır bulunuşluk düzey-lerindeki yetersizlik şeklinde dört temel kaynağı olduğu ortaya çıkmaktadır.

Güçlükleri giderme çalışmalarının, güçlükleri belirleme çalışmaların-dan oldukça az olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmalarda da güçlükleri gider-meye yönelik olarak; (1) bilgisayar programları, (2) görselleştirme, (3) uy-gun materyal kullanımı ve (4) öğrenme güçlükleri doğrultusunda öğretimiyeniden tasarlamanın kullanıldığı tespit edilmiştir.

Bu sonuçlara göre, eğitimciler ve eğitim alanında çalışma yapan araş-tırmacılar için faydalı olacağı düşünülen öneriler aşağıda sunulmaktadır.Hem matematikte hem de diğer alanlarda öğrencilerin sıklıkla yaşadık-ları öğrenme güçlükleri tespit edilip bunları gidermeye yönelik yöntemlergeliştirilerek; etkinlikleri üzerine çalışmalar yapılabilir. Öğretmenler, konubazında yapılmış bu tip araştırmaları takip etmeli ve anlatacağı konu ileilgili öğrencilerinin ne tür güçlüklerle karşılaşabileceklerinden haberdarolmalıdırlar. Ayrıca, matematik öğretmenleri yukarıda belirtilen temel hususlaradikkat ederek anlatacakları dersi şekillendirmelidirler. Yani; kavramsal bilgiile işlemsel bilginin dengelendiği bir matematik öğretimi gerçekleştirmeli,anlatılacak kavramın soyutluluğunu azaltacak materyallerden yararlanılmalıve öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine dikkat edilmeli, gerekirse bu dü-zey anlatılacak konuya adapte edilmelidir.

Daha ayrıntılı bilgi için; Yrd. Doç. Dr.Enver TATAR ve Prof. Dr.Ramazan DİKİCİ makalesine bakınız.

0 yorum:

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar