Geometri ve Sanat

Etiketler :
Geometri ve sanat, birbirleri ile bağlantılı olup birbirlerini des-tekleyen iki alandır. Sanatta geo-metrinin kullanımı, yüzyıllardan beri süregelmiştir. Sanat eserleri-nin geometrik olması, onlara este-tik değerler kazandırmaktadır. Ün-lü ressam Leonardo da Vinci (Leo-nardo da Vinci) çizimlerinde vücut oranlarından yararlanıp eserlerin-de altın oranı kullanmıştır.
Altın oran geometride her alanda kulla-nılan önemli bir orandır. Bu oran, Eski Mısırlılar ve Yunanlar tarafın-dan keşfedilmiş, mimaride ve sa-natta kullanılmıştır. Mısırlılar yap-tıkları piramitlerde altın oranı kullanmışlardır. Mısırlıların yaptığı piramitler, uzay geometrisi-nin kullanımına örnektir. Yukarıda Leonardo da Vinci’nin bir çizimi görülmektedir. (Büyük Larousse)

Klein (Kıleyn)şişesi,geometrik açıdan çok ilginç şekillerden biridir. İçi ya da dışı yoktur, hacmi sıfırdır. 3 bo-yutlu bir şekli bulunamaz. 1 çember şeklinde tekillik içe-ren 3 boyutlu modelleri yapılabilmektedir. Tek bir sınır eğ-risinin bulunduğu iki Möbius (Mobiyus) şeridinin kenarla-rı boyunca birleştirilmesi ile yapılabilir. Klein şişesi, fan-tastik bir biblo olmanın ötesinde ciddi bir matematiksel değer taşıyan “topolojik” bir nesnedir.

Topoloji, geometrik şekillerin biçimleri ve boyutlarından çok birbirleriyle ilişki-leri, bükme, germe gibi şekil deformasyonlarından sonra da taşıdığı değişmez özellikleriyle ilgilenen bir matematik dalıdır. Söz gelimi, kare biçiminde kesilen bir yüzey yırt-madan, delmeden ve yapıştırmadan büküldüğü, esnetilip uzatıldığı, ortası şişirildiğinde bile, topolojik anlamda de-ğişmez olan özelliklerini korumaktadır.

1 yorum:

  1. Güzel bilgiymiş tbi bizim zamanımızda yoktu bnlar ahhh ahhh 80'ler<3

    YanıtlaSil

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar