İtalyan mektebi ve Küreler Musikisi

Etiketler :

İtalyan  mektebi  mensuplarına  göre  kâinat  bir  ahenkler  bütünüdür.  Dünya sistemi “kâinatın ocağı” ismi verilen mukaddes merkezî ateş etrafında dönen “10” adet  semavî  cisimden  ibarettir.  “Dünya  da  güneş  etrafında  hareket  eden  cansız cisimlerden  biridir.  Bu  cansız  cisimler  muntazam  kanunlar  dairesinde  hareket ederler, hareketlerinin neticesinde dolaştıkları esir dahilinde bir ses meydana gelir. Bu  sese küreler musikisi  denir.  Bu  sesler  çok  yüksektir.  Biz  bunu,  yaratılışımızın zarifliği  sebebiyle  alamayız.”  (Kranz,  34).  Tabiatın  evrensel  aktif  ilkesi  Tanrıdır, ancak  Pythagoras’a  göre  Tanrı,  tabiatın  bütün  varlıklarında  yayılmış  olan  ruhtur, insan ruhları da ondan elde edilmiştir (E. Barbe, 1986, 46).

Ruh kendiliğinden hareket eden bir sayıdır. Sayı ile, Pythagor zekayı anlıyor. Beden dağıldığı zaman ruh, yeniden Tanrı’ya döner eğer o temizse; temiz değilse, layık  oluşuna  göre  ya  bir  vücudu  canlandıracaktır  ya  da  bir  hayvan  vücuduna yeniden dönecektir. Birtakım yalanlarla tenasuhu (ruh göçünü) savunan Pythagoras bir  müddet  kaybolduktan  sonra  benzi  uçuk  ve  çirkin bir  halde  ortaya  çıkıyor; cehennemden  geldiğini,  orada  bazı  şeyler  gördüğünü,  cisimlere  girip  çıktığını kendini dinleyen cahil halka anlatır (E. Barbe, 1986, 47). Aynı görüşü günümüzde savunanlar var. Ancak İslâm dini tenasuhu kesin olarak kabul etmez. İslâm’a göre her insanın beden ve ruhu sadece kendine aittir.

Pythagorascıların bilim alanındaki en büyük başarıları astronomide olmuştur. Antik  Yunan  dünyasında  ilk  defa  bunlar,  dünyayı  evrenin  merkezi  olmaktan çıkarmışlar,  onu  küre  şeklinde  düşünmüşlerdir.  Yerin,  evrenin  ortasında görünmeyen  merkezî  ateş  etrafında  döndüğünü  söylemişlerdir.  Böylece  merkezde yanan ateşin yerine, güneşi koyarsak Kopernikus’un sistemine büsbütün yaklaşmış oldular.

Pythagorascı  anlayış,  Platonculukta  ve  Descartes  felsefesinde  olduğu  gibi, matematik ilmini dünyaya uygulayan tüm felsefelerde görülür.Bir sayı mistikliğine yol  açtığı  söylenebilir.  Pythagorascılar  mistik  ve idealist  oldukları  için  soyut kavramlar getirmiştirler.

0 yorum:

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar