Ankara İlitam (Önlisans ve Lisans Yönetmeliği) - Sınavların Uygulanması

Etiketler :
MADDE 15 – (1)  Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, staj sonu sınavı, mazeret sınavı ve muafiyet sınavı olmak üzere yedi türdür. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bu sınavların türleri ve ağırlıkları ilgili kurulun önerisi, Senatonun onayı ile belirlenir. Bu sınavların yapılacağı yer ve tarihler dekanlıkça/devlet konservatuvarı müdürlüğünce/yüksekokul müdürlüğünce belirlenir ve eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başında ilan edilir. Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Uzaktan öğretim programlarıkapsamında  ve uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde yapılacak ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme ve tek ders sınavları yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak gerçekleştirilebilir. Uzaktan öğretim programları kapsamında yapılacak sınavlar hafta sonları ve en çok beş dersi kapsayan oturumlar halinde yapılır.

(2) Ara sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Her ders için her yarıyılda/yılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayısı ilgili kurul kararı ile belirlenir. On iki gün ve daha az sürede tamamlanan klinik stajlarda ara sınav koşulu aranmaz.
b) Ara sınav ağırlığının %40’ın üzerinde belirlendiği durumlarda en az iki ara sınav yapılır. Ders içerisinde/kapsamında yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar bir ara sınav yerine kullanılabilir.
c) Aynı yarıyıl veya yıl içinde programlanan derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir.
(3) Yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bir dersin yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda/yıl sonunda ilgili kurul tarafından ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Derslerin yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına girebilmek için;
1) Kuramsal derslerin en az %70’ine devam etmek,
2) Uygulamalı derslerde, uygulamaların en az %80’ine katılmak,
3) Uygulamalarda başarılı olmak  gerekir.
b) Bir dersin kuramsal ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlar halinde yapılarak değerlendirilmesine ilgili kurul karar verir.
(4) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında düzenlenen yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı kazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen ders/derslerden F1 ve daha düşük not alan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. Yarıyıl/yılsonu sınavları ile bütünleme sınavı arasında en az beş gün ara verilir. Bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl/yılsonu sınavı puanı olarak değerlendirilir.
b) Yarıyıl sonu ve genel akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasında yıllık okutulan derslerin notu dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla katılır.
(5) Tek ders sınavı: Sınava girme hakkını kazanmış olup her eğitim-öğretim yılında, aşağıdaki (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan öğrencilere tek ders sınav hakkı tanınır:
a) Ara sınıflardaki başarısız öğrencilere tanınan tek ders sınav hakkına ilişkin esaslar şunlardır;
1) Eğitim-öğretim programları yarıyıldaki/yıldaki derslerin tümünden başarılı olunmadıkça bir sonraki yarıyıl veya yıla geçilememesi ve/veya yarıyıl veya yıldan ders alınamaması esasına göre yapılandırılan programlarda, izleyen eğitim-öğretim yılı başlamadan en geç iki hafta önce tüm işlemleri tamamlanmak üzere tek ders sınavı açılır.
2) Bu sınava; bir eğitim-öğretim yılında kayıtlı olduğu, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dahil, tüm derslerden devamı alınarak başarısız olunan en fazla bir dersi bulunan ara sınıf öğrencileri girebilirler.
3) Ön koşullu bir dersten başarılı olunmadıkça bir sonraki yıldan ön koşulu gerektiren ders/derslerin alınamaması ve başarısız olunan tek ön koşul dersi nedeniyle bir eğitim-öğretim yılı uzaması ile sonlanan programlarda ön koşul dersi için tek ders sınavı açılır.
4) Bu sınava; bir eğitim-öğretim yılında kayıtlı olduğu ön koşul dersinden devamını alarak başarısız olan ara sınıf öğrencileri girebilirler.
5) Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra beş gün içinde dilekçelerini ilgili öğrenci işleri bürosuna vererek bu haktan yararlanırlar.
6) Bu sınavdan alınan puan ilgili ders için yarıyıl/yıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir.
b) Son yarıyıldaki/yıldaki başarısız öğrencilere tanınan tek ders sınav hakkı;
1) Kayıtlı olduğu programın, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dahil, devamı alınarak başarısız olunan tek ders dışındaki derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler tek ders sınavına girebilirler. Bu öğrenciler son iki yarıyılın birinde ilgili derse kayıt yaptırmış olmalıdır. Tek ders sınavı güz veya bahar yarıyılı sonunda yapılan bütünleme sınavlarından sonra yapılır. Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra beş gün içinde ilgili öğrenci işleri bürosuna dilekçeyle başvurur. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, öğrenciye ve dersin öğretim elemanına/elemanlarına tek ders sınavı açılacağı dekanlık/devletkonservatuvarı/yüksekokul müdürlüğünce bildirilir. Öğrenciler tek ders sınavının sonucunda mezuniyet için gerekli olan 2,00 ortalamayı sağlamalıdır.
2) Tek ders sınavı tıp fakültesinde aile hekimliği dönemi eğitimi, veteriner fakültesinde intern eğitimi öncesi açılır. Bu sınavlardan alınan puan ilgili ders için ders başarı notu olarak değerlendirilir.
(6) Mazeret sınavı:
a) Ara sınav için mazeret kabul edilir.
b) Yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavı için mazeret kabul edilmez.
c) Yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavının her ikisine de giremeyen öğrencilerden,  ilgili birime dilekçe ile başvurmaları koşuluyla, haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, sınav haklarını mazeretlerinin bitimini izleyen açılacak ilk yarıyıl sonu/yıl sonu sınav döneminde kullanırlar.
ç) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
d) Aynı gün ve saatte ara sınavları çakışan öğrencilere, girmedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime dilekçe ile başvurmaları zorunludur.
e) Mazeret sınavlarına giremeyen öğrenciye ikinci bir mazeret sınavı verilmez.
f) Uzaktan öğretim programlarında sınavlara giremeyen öğrenciler için mazeret kabul edilmez.
(7) Muafiyet sınavı: İlgili kurulların önerisi ve Senato kararı ile muaf olunması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılır.
(8) Gerekli durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışındaki, cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.
(9) Sınavlarda kopya yapanlar, kopya girişiminde bulunanlar veya kopyaya yardım edenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya yaptığı ya da yardım ettiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır almış sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
(10) Ara sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç üç hafta içinde, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınavları ise Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen yarıyıl/yılsonu/bütünleme not giriş tarih aralığında olmak üzere fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokulların öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Ara sınav sonuçları yarıyıl sonu/yılsonu sınav döneminden önce ilan edilir. Not çizelgeleri dışındaki sınav belgeleri öğrenci işleri bürosunca en az iki yıl saklanır.
(11) Öğrencinin bir dersin sınavına girebilmesi için o yarıyıl/yılda kaydını yenilemiş ve o derse kayıt yaptırmış olması gerekir. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı bir dersin sınavına veya girme hakkını kazanmadığı bir sınava girmesi durumunda aldığı not ilan edilmiş olsa da iptal edilir.
(12) Üniversitenin fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokulları ile yurtiçindeki/yurtdışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında yaz döneminde veya öğrenci değişim programları kapsamında alınan derslerin notlarının değerlendirilmesi ve uyarlanması bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130912-2.htm

0 yorum:

Popüler Yayınlar

Sosyal Paylaşım

Icon Icon Icon Icon

Lütfen yazılarımızla ilgili yorum yapmaktan çekinmeyin. Kırık linkleri ve hatalı içerikleri mutlaka bize ilgili sayfa altında yorum yaparak bildiriniz. Blog sayfalarımızda ilginizi çekebilecek diğer yazılar için blog arşivimizi kullanabilirsiniz.

Son Yorumlar

Yararlı Linkler