Ankara İlitam (Önlisans ve lisans Yönetmeliği) - Ders başarı notu

Etiketler :
Ders başarı notu

MADDE 16 – (1) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için, harf notlarından biri verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır. Ders başarı notu, ara sınavı ile yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Ara ve yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınavlarının yüzde ağırlıkları, yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınavının yüzde ağırlığının % 50’nin altında olmaması koşuluyla bölüm/anabilim dallarının görüşü, fakülte/devletkonservatuvarı/yüksekokul kurullarının önerisi ve senatonun kararıyla belirlenir. Sınavlar mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir.
(2) Bir derse ilişkin sınavların yüzde ağırlıkları eğitim-öğretim yarıyılının başında dekanlık/devletkonservatuvarı müdürlüğü/yüksekokul müdürlükleri tarafından ilan edilir.
(3) Harf notlarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Harf notlarının, 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir:


Puanlar              Notlar           Katsayılar
90-100                   A                   4,00
85-89                    B1                  3,50
80-84                    B2                  3,25
75-79                    B3                  3,00
70-74                    C1                  2,75
65-69                    C2                  2,50
60-64                    C3                  2,00
50-59                    F1                  1,50
49 ve aşağısı         F2                  0,00
b) Ayrıca, diğer harf notlarından;
1)  FF1: Genel sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,
2) FF2: Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına girme hakkı yok, başarısız,
3) M1: Öğrenimi sırasında Üniversite birimlerinden alınan ve başarılan ders ve sınavlar için verilen not,
4) M2: Öğrenimi sırasında Üniversite dışından ve öğrenimi öncesinde herhangi bir yükseköğretim kurumundan başarı ile alınan derslerden dolayı muaf tutulduğu derslere verilir,
5) G1: Geçer (kredisiz derslerden başarılı),
6) G2: Geçer (kredili derslerden başarılı),
7) E: Eksik,
8) K: Kalır (kredisiz derslerden başarısız),
9) MZ: Mazereti nedeni ile yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavlarının her ikisine de girmedi olarak adlandırılır.
c) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde geçen tanımlar aşağıdaki durumlarda kullanılır:
1) (FF1) notu; derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu not yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (F2) notu olarak işleme alınır.
2) (FF2) notu; derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu not yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (F2) notu olarak işleme alınır.
3) (M1) notu; öğrencinin Üniversiteye bağlı birimler tarafından yapılan muafiyet sınavlarında başarılı olması durumunda ve öğrenimi sırasında üniversitede yürütülen programlardan aldığı ve başardığı derslere karşılık kayıtlı olduğu programın eğitim programında muaf olduğu derslere verilir ve harf notu ile belirtilir.
4) (M2) notu; Üniversitemize yerleşen bir öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu programdan almış ve başarmış olduğu dersler ile öğrenimi sırasında diğer yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başardığı derslere karşılık kayıtlı olduğu programın eğitim programında muaf olduğu derslere verilen nottur. Ancak öğrencinin Üniversitemizdeki öğrenimi sırasında değişim programlarından yararlanarak veya bir başka nedenle diğer yükseköğretim kurumlarından alarak başardığı dersler için harf notu da olacak şekilde verilir.
5) (G1) notu; kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
6) (G2) notu; alması gereken dersleri almış ve ders saati sınırını doldurmuş öğrencilerin, gün ve saatinin programındaki dersleriyle çakışmaması koşuluyla alabileceği kredili derslere verilen nottur. Öğrencinin başarılı olması durumunda ders öğrenci durum belgesinde görünür, ancak alınan not akademik ortalamaya katılmaz.
7) (E) notu; yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere, dersin öğretim elemanı tarafından verilir. (E) notu almış bir öğrencinin, notların öğrenci işleri bürosuna tesliminden onbeş gün sonra eksiklerini tamamlaması ve bir not alması zorunludur. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu (F2) notuna dönüşür. Eksiğinin tamamlanmasının uzun süreceği ilgili kurullar tarafından kabul edilen öğrencilerin (E) notu, en çok bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılır.
8) (MZ) notu; yarıyıl sonu /yıl sonu ve bütünleme sınavının her ikisine de, hastalık veya başka bir nedenle giremeyen ve ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilerin sınavlarına giremedikleri dersler için verilir. Öğrenciler (MZ) notu verilen bir ders için açılacak ilk yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına girer ve alınan not sınava girdiği yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130912-2.htm

0 yorum:

Popüler Yayınlar

Sosyal Paylaşım

Icon Icon Icon Icon

Lütfen yazılarımızla ilgili yorum yapmaktan çekinmeyin. Kırık linkleri ve hatalı içerikleri mutlaka bize ilgili sayfa altında yorum yaparak bildiriniz. Blog sayfalarımızda ilginizi çekebilecek diğer yazılar için blog arşivimizi kullanabilirsiniz.

Son Yorumlar

Yararlı Linkler